W czasie konferencji mowa była o wszystkich aspektach związanych z opakowaniami, min. o: przyszłości opakowań w kontekście zmian w prawie unijnym w perspektywie 2030 roku, o bezpieczeństwie opakowań; o biotworzywach – czy mogą być zamiennikiem dla tworzyw sztucznych, o wymaganiach dotyczących recyklingu szkła czy tworzyw sztucznych. Prelegentami na konferencji byli min: prof. Artur Bartkowiak z  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,  Damian Korczewski z Krynicki Recykling, Rafał Topolski z AKPOL Adam Kuś Członek Stwoarzyszenia "Polski Recykling", czy przedstawiciele Rekopolu. Drugą część konferencji stanowiła debata, w czasie której dyskutowano jakie są możliwości  takiego projektowania opakowań by były recyklingowalne, czy jak każda ze stron systemu opakowań może przygotować się  na nadchodzące wyzwania i zmiany związane ze strategią tworzywową (Single Use Plastic), czy pakietem Gospodarki w Obiegu Zamkniętym.


28 lutego 2019 r. odbyło się Forum SOSEXPO 2019. W tegorocznej edycji wśród panelistów byli m.in. Sławomir Mazurek z MŚ, Andrzej Grzyb - Europoseł, Dariusz Piontkowski- przewodniczący sejmowej Podkomisji ds. Monitorowania Gospodarki Odpadami, Andrzej Maciejewski - przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Barbara Baka z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Marszałek Mazowsza Adam Struzik oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko.

Tematyka wydarzenia skupiała się na problemach jakie dręczą branżę gospodarki odpadami oraz na wyzwaniach jakie stawia przed nami Unia Europejska. Omawiano również mechanizmy wsparcia dla GO, a jeden z paneli dotyczył odzysku energetycznego z odpadów. 

Swoją prezentację przedstawiał również Pan Szymon Dziak-Czekan, który w panelu o nowych technologiach w GO poruszał temat strat jakie wynikają z niewłaściwego systemu oraz braku Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Wśród gości byli również przedstawiciele recyklerów m.in. Pan Sławomir Pacek, Grzegorz Sobański, Stanisław Radzki, Edyta Kwapich oraz Magdalena Hoppe i Monika Łukaszewicz.

 


W dniach 5-7 kwietnia w Poznaniu odbyła się konferencja "Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów." Konferencja miałą na celu zapoznanie uczestników ze zmianami w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami. Pokazano przykłady państw europejskich w kontekście nowych przepisów unijnych dla GOZ oraz zebrane doświadczenia  praktyków z wprowadzania GOZ  w Europie i w Polsce. Ponadto podczas wydarzenia omówiono zagrożenia i wyzwania jakie stoją na drodze do wdrażania systemu zbiórki  i przetwarzania  bioodpadów.

Drugiego dnia odbył się RING gdzie przedstawiciele wprowadzających, organizacji odzysku i recyklerów przedstawiali propozycje swoich nowych modeli systemu gospodarki odpadami w ujęciu ROP.

RING

 


W dzienniku Rzeczpospolita ukazała się wersja elektroniczna artykułu autorstwa Pana Szymona Dziaka-Czekana. Raport PwC o którym mowa w tekście  jest dostępny bezpłatnie pod adresem sekretariat@polskirecykling.org
Zapraszamy do lektury:
https://energia.rp.pl/akcje-specjalne/cop-walka-o-klimat/14674-gospodarka-odpadami-czas-radykalne-zmiany/amp


30 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, podczas której przedstawicele samorzdów  przekazywali informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi w jednostkach samorządu terytorialnego, jej stanu obecnego i potrzebnych zmian.

Wszycy obecni przedstawiciele jednogłośnie opowidzieli się za koniecznością stworzenia rynku dla surowcow wtórnych, stworzenia systemy zachęt do recyklingu oraz konieczności wprowadzenia realnej Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów.

Jako przedstawicielka Ministerstwa Środowiska Pani Magda Gosk zapewniła, że dialog z uczestnikami branży odpadowej odnośnie zmian w ustawie o odpadach oraz ustawie o utrzymywaniu porządku w gminach trwa.

 


10 stycznia odbyło się spotkanie z Zastępcą Prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Dyrektorem Departamentu Ochrony Ziemi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Panem Jarosławem Rolińskim. Spotkanie również miało na celu przedstawienie nowego systemu gospodarki odpadami, który wypracowaliśmy wspólnie z PwC. Jednym z kluczowych zagadnień, było utworzenie Centralnego Funduszu Opakowaniowego w strukturach NFOŚiGW. Nasz system spotkał się z aprobatą dyrektora
oraz zawiązaniem współpracy między naszymi jednostkami odnośnie instrumentów wsparcia branży recyklingu przez Fundusz Ochrony Środowiska. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą NFOŚiGW oraz przesyłania uwag do sekretariatu, dotyczących możliwych zmian
w istniejących już instrumentach lub propozycje nowych instrumentów, które według Państwa wpłynęłyby pozytywnie na rozwój branży w Polsce.


7 stycznia 2019r.  odbyło się spotkanie  z Dyrektorem Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Panem Marcinem Podgórskim oraz  Dyrektor Urszulą Pawlak.
Przedstawiciele Stowarzyszenia przedstawili swoją propozycję nowego systemu oraz przedstawili największe problemy dotykające branżę, zwłaszcza w kontekście nowelizacji ustawy o odpadach.
Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zgodzili się z nami, że ważką kwestią będzie zabezpieczenie roszczeń, które może być trudne
do uzyskania jako gwarancja bankowa, dlatego pojawił się pomysł utworzenia instrumentu pomocniczego przez Mazowiecki Fundusz Gwarancyjny. Gdy rozwiązanie będzie już gotowe, Stowarzyszenie będzie działało, aby podobne Instrumenty pojawiły się w innych województwach.


zyczenia


Zachęcamy do zapoznania się z artykułem o naszym Walnym Zebraniu w Bydgoszczy!

https://www.plastech.pl/wiadomosci/Aktywna-jesien-Polskiego-Recyklingu-13247

foto


Szanowni Państwo,

zapraszamy do odsłychania audycji z wystąpieniem Pana Szymona Dziaka- Czekana w Radiowej Czwórce. Rozmowa dotyczyła decyzji KE o zakazie produkcji jednorazowego plastiku oraz popularyzacji wielorazowych butelek w Nowym Jorku.
Zapraszamy od 10:40 minuty.

 

https://www.polskieradio.pl/10/5566/Artykul/2206818,Pierwsze-slysze-25-pazdziernika-godz-0707


W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji, przez Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań EKOPAK, oświadczamy, że w koncepcji  Rozszerzonej Odp. Producenta  raportu PwC zaprezentowanej 10 października 2018 na konferencji "Gospodarka odpadami - czas na radykalne zmiany", ani razu nie pada słowo "podatek". W raporcie jest mowa o opłatach za wypełnienie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
Jest również mowa o zwiększeniu wkładu finansowego przez wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek w ramach tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta, którą popierają wszystkie organizacje w tym organizacje odzysku. Główny problem, który staramy się rozwiązać to taka redystrybucja środków, która spowoduje efektywne działanie całego łańcucha w ramach GOZ.
Bardzo ubolewamy nad faktem, że pomimo wstępnych deklaracji organizacje reprezentujące przemysł producentów nie chcą wziąć na siebie większej odpowiedzialności i odmawiają udziału we wspólnej debacie na ten temat. Całość raportu jest dostępna w sekretariacie stowarzyszenia.


Z poważaniem,

Szymon Dziak


 W związku z bardzo trudną sytuacją branży, nowelizacją ustawy o odpadach, jak również ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w tym zakresie nasze Stowarzyszenie organizuje konferencję, w której chce zaprezentować nową koncepcję systemu gospodarki odpadami.

 10 października 2018 roku organizujemy konferencję w Warszawie
( MIEJSCE : Millenium Plaza Al.Jerozolimskie 123a)

GOSPODARKA ODPADAMI - CZAS NA RADYKALNE ZMIANY 

 

            Podczas konferencji zostanie przedstawiony Raport powstały we współpracy Stowarzyszenia z PwC odnośnie polskiego systemu gospodarki odpadami
wraz z wypracowanym przez branżę nowym modelem systemu gospodarki odpadami
z uwzględnieniem unijnego Pakietu Odpadowego i Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

9:00 Rejestracja uczestników.

10:00 Rozpoczęcie konferencji. Oficjalne otwarcie 

10:10 Izabela Szadura GIOŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska: zmiany po nowelizacji

10:40 Szymon Dziak-Czekan Stowarzyszenie "Polski Recykling" : wprowadzenie do tematyki

11:00 Agnes Czibok - Węgierska Centralna Narodowa Organizacja Odzysku – węgierski system gospodarki odpadami w praktyce

11:30 Przerwa kawowa

11:45 Adam Piłat PwC : Prezentacja Raportu Stowarzyszenia i PwC : Gospodarowanie komunalnymi odpadami opakowaniowymi w obiegu zamkniętym. Przegląd systemu i  propozycja nowego rozwiązania.

12:15 Panel Dyskusyjny: Moderator : Katarzyna Urbańska PwC, Uczestnicy: Piotr Szewczyk Rada RIPOK, Szymon Dziak-Czekan „Polski Recykling”, Magdalena Dziczek Ekopak, Marta Romanowska Przedstawiciel samorządu)

13:45 Obiad

14:45 Daniel Chojnacki, Maciej Białka DPZ Kancelaria Prawna -  Nowelizacja ustawy o odpadach

15:30 Hanna Kończal (wieloletni Inspektor) Kontrola WIOŚ  – prawa i obowiązki recyklera

16:15 Marcelina Chojnacka, Barbara Brzezińska PwC –Wybrane mechanizmy finansowania innowacji

17:00 Zakończenie konferencji.

Konferencja będzie kontynuacją dwóch wcześniejszych konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie: „Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu” w styczniu 2017 r.
oraz „Recykling. Opakowania. Innowacje” we wrześniu 2017 r. Będzie to okazja zaprezentowania nowej koncepcji rozwiązań problemów gospodarki odpadami.

Koszt uczestnictwa w konferencji to 650 zł netto.

Członkowie Stowarzyszenia otrzymują 10% rabat.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA PROSZĘ KIEROWAĆ NA ADRES info@polskirecykling.org

 

 

 PATRONAT HONOROWY:

 

gioś

 

 

herb um

Marszałek Województwa Mazowieckiego 

 

PATRONI MEDIALNI:
Plastech

   Energia i Recykling

 

 

portal komunalny

 


Jaki wpływ ma wdrażanie idei Przemysłu 4.0, w tym automatyzacji i robotyzacji na produkcję? Jak efektywnie wykorzystać automatykę i roboty w zakładzie?

Na te i inne zagadnienia poszukamy odpowiedzi podczas wydarzeń towarzyszących Targom ExpoOPAKOWANIA, a będą to m.in.:

 

 • Forum „Automatyzacja i robotyzacja – odpowiedź na wyzwania branży opakowań”
 • warsztaty z programowania robotów przemysłowych

Organizator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

 

 • Konferencja pt.: „Opakowania w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym”

Organizator: Polska Izba Opakowań

 

 • Panel dyskusyjny o relacjach pomiędzy człowiekiem a opakowaniem
 • warsztaty z marketingowych technik badań opakowań

Organizator: Katedra Opakowalnictwa Towarów Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem oraz Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów UEK

 

 • Seminarium „Opakowania i odpady opakowaniowe dzisiaj i jutro”
 • szkolenie „Odpad opakowaniowy to surowiec”.

Organizator: Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

 

Więcej na: www.expoopakowania.pl


20 lipca Sejm przyjął poprawki Senatu zawarte w uchwałach z dnia 13 lipca w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw i w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw. Teraz projekty dwóch ustaw, w trybie pilnym zostały przekazane prezydentowi do podpisu, który ma na to 7 dni.

Przedstawiciele Stowarzyszenia brali aktywny udział we wszystkich posiedzeniach komisji zarówno sejmowych jak i senackich procedujących nad ustawami, gdzie wytrwale przedstawiali swoje poprawki.

Szczegółowe informacje o nowelizacjach zostały przesłane w osobnej komunikacji oraz w zakładce dla Członków.

 


W dniach 20-22 czerwca odbyło się V Bałtyckie Forum Ekologiczne. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była Innowacyjna Europa w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Podczas uroczystej Gali zostały wręczone Zielone Certyfikaty oraz nagrody dla liderów branży. Bałtyckie Forum Ekologiczne jest wydarzeniem o randze międzynarodowej z prelegentami reprezentującymi ponad 10 krajów. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wśród prelegentów znalazł się również Pan Szymon Dziak-Czekan, który mówił o przyszłości recyklingu nie tylko w Polsce.

(zdjęcie: http://forum-ekologiczne.pl/galerie/v-baltyckie-forum-ekologiczne/dar_4189/)


14 czerwca w Katowicach odbyło się Zebranie Zarządu oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Organizacja Zebrań Walnych w różnych regionach staje się już powoli tradycją, po Pieńkowie, Szczecinku przyszła kolej na południowe regiony. Do Katowic, na spotkanie po Walnym Zebraniu, zaprosiliśmy recyklerów, którzy jeszcze nie są zrzeszeni w naszym Stowarzyszeniu, aby po krótce przybliżyć im naszą działalność i zachęcić do wstąpienia.
Po zakończeniu oficjalnego Zebrania oraz spotkania nieoficjalnego była możliwość wspólnego oglądania meczu otwarcia Mundialu 2018 w przyjacielskiej atmosferze.
Kolejne Walne Zebranie jest planowane na 23 listopada 2018 r. w Bydgoszczy dzięki gościnności firmy GM Color!


W programie TVN24 Polska i Świat Pan Szymon Dziak-Czekan przedstawił ekspercką opinię dotyczącą m.in pożarów odpadów na nielegalnych składowiskach. Zapraszamy do zapoznania się materiałem o recyklingu w Szewcji dostępnym pod linkiem:

https://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/polska-i-swiat-panstwo-w-ktorym-prawie-nie-ma-wysypisk,842869.html


5 czerwca w Światowy Dzień Środowiska 2018 w Ministerstwie Środowiska odbyła się ekspercka dyskusja na temat powiązań między rozwojem gospodarczym a wyzwaniami dla środowiska organizowana przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. W rozmowie na temat wpływu zanieczyszczeń plastiku na biznes i środowisko wziął udział m. in. Dyrektor Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska na Europę, dr Jan Dusik. Temat zanieczyszczenia środowiska odpadami z tworzyw sztucznych stał się w ostatnich miesiącach obiektem zainteresowania mediów na całym świecie.


w dniach 4-5 czerwca 2018 r. w Gdańsku odbyło się I Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami, gdzie tematami wiodącymi były pierwsze efekty wdrażania ogólnopolskiego systemu segregacji odpadów, przygotowania do niego w praktyce samorządów, powierzanie usług własnym podmiotom, a także wyzwanie osiągnięcia 50% poziomu odzysku. Omówione zostaną także możliwości i bariery dla gmin w realizowaniu idei "circular economy".
Forum w założeniu rozpoczyna cykl corocznych spotkań.
Pan Szymon Dziak-Czekan prowadził panel "Perspektywa recyklera – Czy pułap 50% odzysku jest możliwy w gminach do osiągnięcia w tak krótkim czasie?"


Stowarzyszenie "Polski Recykling" z uwagą obserwuje ostatnie doniesienia dotyczące pożarów odpadów wybuchających w wielu miejscach w Polsce. Zwracamy jednak uwagę, że zdarzenia te występują nie tylko na składowiskach ale również w punktach skupu, sortowniach, zakładach RIPOK. Palą się m. in. odpady zmieszane, zbelowane tworzywa sztuczne, opony, odpady przygotowane do cementowni jako paliwo alternatywne. Tak więc nie da się jednoznacznie określić przyczyny pożarów bez indywidualnego podejścia do każdego zdarzenia. Dla branży recyklingu jest to zawsze marnotrawienie surowców wtórnych, niezależnie od tego czy są to sprasowane odpady przygotowane do sprzedaży czy wysokokaloryczne materiały składowane. Pożary składowisk są ogromnym problemem zarówno dla mieszkańców jak i zakładów przetwarzania odpadów, obciążają finansowo branżę odzysku i mają negatywny wpływ na lokalne środowisko. Mamy nadzieję, że rozwój branży recyklingu będzie odpowiedzią na rosnące zagrożenia powstałe w gospodarce odpadowej związanej z rosnącą konsumpcją.


Jesteśmy do czwartku w hali D dzięki uprzejmości Pana Jerzego Kamińskiego z firmy Repro Plast.


27 kwietnia 2018r. podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie odbyła się debata przygotowana przez Rzeczpospolitą „Niezależność energetyczna Polski poprzez odpowiedzialną i efektywną gospodarkę odpadami”. Wśród panelistów był Pan Szymon Dziak-Czekan oraz Wiceminister Środowiska Sławomir Mazurek.
W czasie debaty zastanawiano się nad tym, czy gospodarka odpadami pozwoli na uniezależnienie energetyczne Polski, jak obniży się zużycie energii przy prawidłowym wykorzystaniu odpadów- nie tylko poprzez odzysk energetyczny, ale również przez stworzenie rynku zbytu dla surowców wtórnych. Debata toczyła się również wokół roli samorządów w całym systemie gospodarki odpadami, również w termicznym unieszkodliwianiu odpadów.


24 kwietnia 2018r. rozpoczęła się w Liberecu 11. Międzynarodowa Konferencja Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Pan Szymon Dziak-Czekan został tam zaproszony do prowadzenia prelekcji o szansie dla polskiej gospodarki związanej z blokadą rynku chińskiego. Tematem przewodnim konferencji było miejsce instalacji MBP w kontekście gospodarki obiegu zamkniętym oraz kontekście  międzynarodowym. Rozmawiano również o ich przekształcaniu w tzw. centra recyklingu oraz o zagospodarowaniu bioodpadów czy jakości i wymaganiach dla surowców wtórnych.

MBP Liberec


19 kwietnia w siedzibie PwC sp. z o.o. oodbyły się drugie warsztaty grupy roboczej ds. raportu i nowego modelu gospodarki odpadami.
Podczas spotkania odniesiono się do uwag przekazanych po pierwszych warsztatach oraz zaproponowano wiele optymalnych rozwiązań.
Przedstawicielka PwC przedstawiła też wiele ciekawych rozwiązań jakie zastosowano w innych krajach, które realnie wpływają na jakośc zbieranych odpadów z gospodarst domowych, czy zachęcają producentów do używania surowców wtórnych.
Prace nad raportem oraz modelem nadal trwają.


Stowarzyszenie „Polski Recykling” już od grudnia 2015 r., czyli od ogłoszenia przez KE planu działania w sprawie „Circular Economy” uczestniczy w publicznej debacie na temat kształtu nowego systemu gospodarki odpadami. Jednocześnie widzimy, że każdego miesiąca zgłaszają się do nas firmy recyklingowe chcące żeby Stowarzyszenie reprezentowało ich interesy.

 

Jak wiadomo 23 lutego b.r. Rada UE wstępnie zatwierdziła zmiany w 6 dyrektywach odpadowych, które mają zaostrzyć normy dotyczące recyklingu odpadów komunalnych i opakowaniowych oraz ograniczyć składowanie odpadów. Oznacza to, że każdego roku będzie wzrastać masa odpadów, przeznaczonych do przetworzenia w procesie recyklingu, niezależnie od tego czy będzie to opłacalne dla ich wytwórców czy nie.

Oczywiste jest więc, że w nowym systemie zakłady recyklingu będą pełniły ważną rolę i to ich ilość i wykorzystanie przez nie innowacyjnych technologii będzie czynnikiem decydującym o tym czy Polska wywiąże się z unijnych zobowiązań.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków Stowarzyszenia jak i całej branży, zdecydowaliśmy się stworzyć budżet celowy i nawiązać współpracę z jedną z największych międzynarodowych firm doradczych PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w celu wypracowania koncepcji reformy polskiego systemu gospodarki odpadami i opakowaniami. Uważamy, że nowy system powinien być spójny i szczegółowo uwzględniać interesy wszystkich uczestników rynku.

 

Efektem szczegółowo przeprowadzonej analizy będzie raport, który przedstawi obecnie istniejący system oraz uwzględni propozycje jego usprawnienia i wprowadzenia koniecznych modyfikacji. Zamierzamy przekazać dokument zainteresowanym przedstawicielom administracji rządowej jako propozycję branży recyklingu, która jest odpowiedzią na wyzwania związane z nowymi zapisami w prawie Unii Europejskiej.

 

Do tej pory jedyne propozycje dotyczące nowego systemu pochodziły z organizacji odzysku. Oceniamy to pozytywnie, ponieważ przedstawione raporty rozpoczęły dyskusje między uczestnikami rynku zaznaczając jego dysfunkcje i braki. Jednak przedstawione dotychczas rozwiązania oceniamy jako zbyt ogólne i nie uwzględniające całego łańcucha wartości rynku, a jedynie biorące pod uwagę interesy wprowadzających produkty w opakowaniach i zbierających odpady.

 

Jak wiemy, przez dwie, ostatnie dekady również kraje Europy Zachodniej popełniły poważny błąd uznając, iż samo przygotowanie odpadu do recyklingu jest początkiem a nie końcem nowego życia odpadu.

W wyniku tak krótkowzrocznego podejścia nastąpił masowy eksport odpadów z krajów UE do Chin, co znacznie zahamowało rozwój rodzimych zakładów recyklingu i doprowadziło do braku wystarczających mocy przerobowych w Europie w momencie w którym Chiny zamknęły swój rynek.

Oczekujemy, iż wdrażając zasady gospodarki cyrkulacyjnej Unia Europejska zastosuje właściwe mechanizmy, które przyczynią się do rozwoju rynku surowców wtórnych, poprzez wprowadzenie wymogów tzw. „recycling content”, jak również innych rozwiązań wspierających innowacje w recyklingu.

 

Członkowie powstałej przy Stowarzyszeniu grupy roboczej naświetlili szereg problemów pojawiających się w obecnie funkcjonującym systemie w tym m. in:

 

- koszty ponoszone przez podmioty wprowadzające opakowania na rynek w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta są nieadekwatne do kosztów zbiórki i przetworzenia odpadów,

 

- organizacje odzysku cechuje niegospodarność i nierzetelność, a fundusze przekazywane za wypełnienie obowiązku recyklingu nie finansują kosztów przeprowadzenia tego procesu,

 

- odpady przygotowane w instalacjach RIPOK cechują się często na tyle niską jakością, że muszą być ponownie sortowane w zakładach recyklingu,

 

- samorządy lokalne i Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych mają coraz większy problem z realizacją wymagań związanych z recyklingiem i odzyskiem odpadów,

 

-  wysokie obciążenie społeczności lokalnych kosztami zbiórki i przetworzenia odpadów,

 

- sprawozdania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce zawierają dane odbiegające od rzeczywistości, które tworzą zbyt optymistyczny obraz aktualnej sytuacji,

 

- brak bodźców rynkowych zachęcających do wykorzystania surowców wtórnych do produkcji, przekłada się na niski popyt rynkowy i w efekcie niską motywację do przetwarzania odpadów.

 

Podsumowując, rozwój cywilizacyjny kraju można łatwo określić nie tylko po wzroście PKB, po ilości wybudowanych autostrad i mostów, ale również poprzez dobrze zorganizowaną gospodarkę odpadami komunalnymi - odpadami które wytwarza każdy mieszkaniec Polski i powstają w każdej firmie. Uważam, że wprowadzenie zmian w dyrektywach unijnych to ostatnia szansa dla polskiego systemu gospodarki odpadami żeby zacząć sprawnie funkcjonować.

 

Tworząc nowy system musimy zapewnić jego kompleksowość czyli możliwość objęcia całego cyklu życia produktu od jego wprowadzenia na rynek, do przetworzenia i sprzedaży jako surowca wtórnego. System powinien być efektywny i gwarantować pokrycie kosztów wszystkich działań związanych z zagospodarowaniem odpadów.

 

Planujemy, że nasze działania będą szeroko konsultowane ze wszystkimi uczestnikami rynku czyli samorządami, instytucjami naukowymi, przemysłem, producentami oraz administracją rządową i  doprowadzą do wypracowania rozwiązań, które będąc korzystne dla wszystkich jednocześnie przyczynią się do osiągnięcia zakładanych poziomów recyklingu i ograniczą składowanie odpadów.

 

Dlatego apelujemy do innych organizacji pozarządowych o włączenie się w konsultacje nowego sytemu co da nam możliwość przyjęcia najbardziej optymalnego modelu uwzględniającego potrzeby wszystkich uczestników rynku.


28.02 – 01.03 w Kielcach odbyły się XIX Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EkoTech. Duży nacisk położono na wystawę sprzętu i maszyn do odbioru odpadów, redukcji odpadów i ich segregowaniu, ale także czystością przestrzeni publicznej.

Wśród stoisk prezentowano kosze na śmieci, maszyny do ich czyszczenia i szybkiego opróżniania, samochody myjące ulice czy  biodegradowalne worki na odpady.

Podczas trwania targów odbyło się wiele wydarzeń towarzyszących. 28 lutego na Forum Gospodarki Odpadami tematem przewodnim były bioodpady i sposoby radzenia sobie z nimi przez RIPOK-i.
1 marca odbyła się  konferencja  „Wyzwania dla samorządów – recykling i finansowanie systemu gospodarki odpadami.” Poruszane były kwestie efektywności ekonomiczna systemów gospodarki odpadami i budowanie skutecznego systemu gospodarki odpadami

Ważnym wydarzeniem towarzyszącym był wyjazd do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku. Jego celem była wymiana doświadczeń oraz dyskusja na temat rozwiązań zastosowanych w przedsiębiorstwie


8 marca 2018 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej zorganizował  „Spotkanie z przemysłem 2018” pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana dr Jarosława Gowina oraz Rektora Politechniki Warszawskiej Pana prof. dr hab. inż. Jana Szmidta. Stowarzyszenie Polski Recykling było reprezentowane przez Pana Sławomira Packa i Roberta Kucickiego.

Wydarzenie to było dobrą okazją na przekazanie zebranym gościom przez poszczególne Katedry swoich osiągnięć, zwrócenie się o pomoc finansową i wsparcie przez uczestniczące firmy. Nawiązał się istotny dialog, gdyż „druga strona” – przemysł również w swoich wystąpieniach przekazał informacje o swoich profilach produkcji oraz wskazał miejsca, gdzie mogą być pomocni. Był również czas na przedstawienie współpracy dydaktycznej z przemysłem. Omawiano staże, praktyki i studia podyplomowe kształcące osoby o typowym profilu pracy dostosowanym do przemysłu.1 lutego w Warszawie w hotelu Nowotel odbyło się VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOS EXPO

Forum podzielone było na bloki tematyczne takie jak innowacyjność i finansowanie w projektach unijnych, wdrażanie nowych zasad w selektywnej zbiórce odpadów i wymagania recyklerów różnych opakowań.

W sprawie projektów innowacyjnych dużą uwagę zwrócono na miejscowe plany zagospodarowania jako pobudzenie GOZ np. stworzenie odnawialnych źródeł energii.

Dużo miejsca poświęcono gminom, których przedstawiciele opowiadali o dobrych praktykach wdrażania innowacji na swoich terenach.

Ostatni blok tematyczny miał zwrócić uwagę zgromadzonych, jak ważne jest zachowanie standardów surowców wtórnych dla jakości procesu recyklingu. Trzech przedstawicieli reprezentujących trzy typy surowców wtórnych (papier, szkło i tworzywa sztuczne) przedstawiło swoje segmenty z uwzględnieniem i naciskiem na występujące zanieczyszczenia, trudności, ale również wysokie normy dostaw przetworzonego surowca.


24 stycznia 2018r. w Łodzi rozpoczęłą się konferencja organizowana przez wydawnictwo Abrys "Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów". Głównymi zagadnieniami wydarzenia było określenie co nas czeka w nadchodzących latach w gospodarce odpadami, czy konieczne są ciągłe zmiany prawne i czy jesteśmy w stanie wywiązać się z Unijnych zobowiązań?
W trakcie konferencji poruszono również tematy dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego, jakie są  jej wizje rozwoju w Polsce i w Europie.
Trzydniową konferencję zakończono wyjazdem studyjnym do miejscowości Ruszczyn w gminie Kamieńsk (woj. łódzkie), gdzie zlokalizowana jest instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych wraz z linią do produkcji paliwa alternatywnego (RDF).

źr. zdj. https://portalkomunalny.pl/selektywna-zbiorka-odpadow-ktore-zmiany-najbardziej-wplyna-na-system-369091/


24.01.2018 odbyło się spotkanie Polskiej Federacji Organizacji Gospodarki Odpadami w Krajowej Izbie Gospodarczej. Tematem przewodnim spotkania był GOZ i ROP. Każdy z uczestników przedsrtawił swoje postulaty, które jednomyślnie stwierdzały, iż za odpad powinien płacić wprowadzający na rynek (wytwórca). 

Krzysztof Kawczyński z KIG przypomniał, że od tego roku miała wejść w życie baza danych o odpadach (BDO na stronie bgo.mos.gov.pl), jednak na chwilę obecną jest tylko rejestr. Baza powinna być gotowa za dwa lata. Do jego uzupełnienia zobowiązani są marszałkowie województw. Wpisy do BDO muszą dostarczyć przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek produkty

Zgłoszono chęć zaproszenia ministra Kowalczyka na kolejne spotkanie.


Wypowiedź Pana Szymona Dziaka została opublikowana w największym międzynarodowym piśmie Recycling Today

całość jest do przeczytania pod poniższym linikem: http://www.recyclingtoday.com/article/recycling-conference-warsaw-poland-economy/


Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie oraz Instytut Innowacyjnej Gospodarki zaprosiły Stowarzyszenie na spotkanie ekspertów zatytułowane "Gospodarka o obiegu zamkniętym w praktyce".
To spotkanie ekspertów odbyło się w piątek 24 listopada w Ambasadzie Holandii w Warszawie przy okazji wizyty holenderskiej delegacji ekspertów z różnych środowisk, wszystkich pracujących w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Celem warsztatów była wymiana pomysłów i doświadczeń w konkretnych obszarach praktycznego wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wzmocnienie polsko-holenderskiej współpracy w tej dziedzinie. Szczególny nacisk położono na to, w jaki sposób partnerstwa, na przykład między organizacjami z sektora publicznego i prywatnego, mogą przyczynić się do realizacji tego celu i jak można rozpocząć takie partnerstwa w Polsce.


23 listopada w Warszawie odbyła się konferencja "Gospodarka obiegu zamkniętego - biznes i konsument na ścieżce zmiany". Podczas konferencji przedstawiono doświadczenia międzynarodowe z tego obszaru oraz omówion możliwości wdrożenia podobnych działań w Polsce. Gościem specjalnym wydarzenia był Peter Lacy - Dyrektor Zarządzający Growth, Strategy and Sustainability w Accenture. W trakcie konferencji przedstawione zostały także modele biznesowe gospodarki o zamkniętym obiegu, jak również odbyła się dyskusja na temat zrównoważonej konsumpcji i świadomości konsumentów.

Wydarzenie było objęte patronat honorowym Ambasady Holandii, Ministerstwa Rozwoju oraz Prezydenta m.st. Warszawy.


14 listopada w Krajowej Izbie Gospodarczej odbyło się spotkanie "Przyszłość rozszerzonej odpowiedzialności producenta w Polsce” –  debata głównych interesariuszy systemu odzysku i recyklingu opakowań dotycząca koniecznych zmian w systemie.


Spotkanie miało charakter ekspercki z udziałem głównych interesariuszy systemu zbiórki, sortowania i przygotowania do recyklingu/odzysku odpadów opakowaniowych, w tym przedstawicieli samorządów terytorialnych, podmiotów zajmujących się zbiórką i sortowaniem odpadów, instalacji recyklingu/odzysku, przedsiębiorców wprowadzających oraz wybranych organizacji odzysku. Spotkanie zostało zwołane w celu podsumowania różnych prac i inicjatyw, które od 2014 roku podejmowane są na rynku w celu naprawy systemu odzysku i recyklingu opakowań, w tym prac związanych z zapewnieniem faktycznego finansowania procesów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych przez zobowiązanych przedsiębiorców w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), jak również w odpowiedzi na zgłaszane przez samorządy gminne i instalacje RIPOK problemy z finansowaniem sortowania i przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych.


Rozpoczęła się międzynarodowa konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie!
Uczestnicy poruszyli kwestie wpływu zmian klimatu i zanieczyszczeń środowiska na zdrowie ludzi. Wymienili też doświadczenia w zakresie różnych strategii zaangażowania mieszkańców w dopasowania się do zmian. Jak zauważono, stworzenie mieszkańcom możliwości takich jak otwarte dane, inteligentne aplikacje i urządzenia, a także korzystne ustawy i wsparcie administracyjne, dopiero wtedy prowadzi do zmian, gdy w ich wprowadzanie angażują się sami mieszkańcy.


źr. zdj. http://www.gridw.pl/aktualnosci/sdg/1587-innowacyjne-eco-miasto-konferencja-i-rozstrzygniecie-konkursu-dla-miast


W dniach 8-9 listopada odbyła się konferencja "Paper & Plastic Recycling conference  Europe" w Warszawie. Jest to wydarzenie skupiające największą liczbę uczestników związanych szczególnie z recyklingiem papieru. Pan Szymon Dziak prowadził panel odnośnie zmian w przepisów opakowaniowych w prawie Unii Europejskiej. 


6 listopada 2017 roku w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie recyklerów branży PET z przedstawicielami Stowarzyszenia "Polski Recykling". Podczas tego wydarzenia obecni byli najważniejsi przedstawiciele tej branży m.in: IMP Polowat, PRT Radomsko, Elcen, Pol-Servis, Ergis oraz Eurokey Polska.
Podczas spotkania omówiono problematykę polskiego systemu gospodarki odpadami - starano się wypracować wspólne stanowisko odnośnie wprowadzenia systemu depozytowego dla butelek PET, o którym mówi się ostatnio coraz częściej.

Za najważniejszy argument za takim systemem uznano konieczność ograniczenia "tracenia" surowca na składowiskach, bądź spalania go w gospodarstwach domowych, co niestety nadal jest nagminną praktyką. Jeśli taki system miałby zostać wprowadzony, to w sposób jasny należałoby zaznaczyć, kto byłby właścicielem czystego i cennego odpadu. Taki towar łatwo będzie wyeksportować w dobrej cenie na zachód.

Recyklerzy wspólnie postanowili działać na rzecz EKOdesignu, aby uniknąć opakowań z zastosowanymi trwałymi połączeniami surowców różnych frakcji - np. jak problematyczna puszka PET z aluminiowym, nierozdzielanym wieczkiem. Takie opakowania utrudniają bądź całkowicie uniemożliwiają recykling PET. EKOdesign bardzo wpisuje się w założenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym i powinien być wymagany od producentów przez odpowiednie ustawy i rozporządzenia, aby przy produkcji opakowań głównym wyznacznikiem nie był koszt produkcji, gdyż poprzez takie działania pojawiają się odpady nieopłacalne do recyklingu. Ustanowienie odpowiednich wymagań względem producentów nie tylko wzmocni branżę recyklingu, ale również przyczyni się im plus dla całego środowiska.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i okazało się dużym sukcesem. Zaowocowało wytyczeniem ścieżek dla wspólnych działań, które mają na celu poprawę sytuacji całej branży recyklingu tworzyw sztucznych.


23 października 2017 roku odbyły się warsztaty „Analiza SWOT wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań w Polsce” zorganizowane przez Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Deloitte Advisory Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska prowadzi prace w zakresie zamówienia publicznego pn. „Przygotowanie opracowania dotyczącego możliwości wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego dla opakowań”.

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, GDOŚ i stowarzyszeń branżowych.

W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Stowarzyszenia "Polski Recykling", którego agenda zebrania walnego 15.11.2017r. zawiera wypracowanie stanowiska branży recyklingu w sprawie wprowadzenia systemu depozytowego w Polsce.

 

 


16 października Prezes Zarządu Szymon Dziak-Czekan był gościem programu #RZECZoBIZNESIE.
Cały materiał dostępny pod adersem:
http://www.rp.pl/RZECZoBIZNESIE/171019164-To-juz-sie-wydaje-science-fiction-jesli-chodzi-o-nasze-realia.html

 

zachęcamy do obejrzenia!


12 Października odbyła się debata "Rzeczpospolitej" : Gospodarka Obiegu Zamkniętego, którą prowadził redaktor Michał Niewiadomski.  To pierwsza debata „Rzeczpsopolitej”, w trakcie której eksperci rozmawiali o „circular economy”.
Deskusja toczyła się wokół pytań : Co należy zrobić by nasza gospodarka zaczęła się przestawiać w stronę obiegu zamkniętego? Jakie są wyzwania dla Polski, z punktu widzenia administracji, biznesu i społeczeństwa? W roli ekspertów pojawili się : Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Rozwoju, Agata Staniewska z CEC Government Relations, Przemysław Hopfer z KGHM Metraco, Irena Pichola z Delloite, Agnieszka Sznyk z Fundacji Instytut Innowacyjna Gospodrka oraz Szymon Dziak-Czekan z ramienia Stowarzyszenia "Polski Recykling".


Debata do odtworzenia pod poniższym adresem:http://www.rp.pl/Gospodarka/171019753-Debata-Rzeczpospolitej-Gospodarka-Obiegu-Zamknietego.html

 
29 września 2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się spotkanie branżowe na temat znaczenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta na rozwój recyklingu w Polsce, w którym uczestniczył jako przedstawiciel Stowarzyszenia Pan Szymon Dziak-Czekan. Moderatorem spotkania była Pani Katarzyna Błachowicz z kwartalnika Recykling.

Poruszano takie zajagdnienia jak m.in. jak wyeliminować niewłaściwe praktyki z selektywnej zbiórki, jak w ogóle ją wyegzekwować na mieszkańcach? Wprowadzenie efektywnego systemu ROP, czy realne koszty systemu gospodarki odpadami w perspektywie 5-10 lat.

więcej o spotkaniu przeczytają Państwo w artykule:
Portal komunalny: Jak odpowiedzialność producenta może wpłynąć na rynek recyklingu

 


Konferencja
Recykling.Opakowania.Innowacje.

26 września 2017 r.

1

Po dużym sukcesie konferencji "Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu", Stowarzyszenie we współpracy z Politechniką Warszawska zorganizowało kolejne wydarzenie : konferencje "Recykling.Opakowania.Innowacje."

Wydarzenie zostało przez całe środowisko uznane za sukces, a w czasie jego trwania pracowano nad wspólnym stanowiskiem branży recyklingu przy zmianch w przepisach unijnych dotyczących Rozszerzonej Odpowiedzialności Prodcucentów.
Więcej o wydarzeniu znajdziecie Państwo w artykule na plastechu: link do artykułu


plastech recykling

Partnerzy merytoryczni:

plasticsEurope
rekopol

adamed crido


W dniach 7-9 września odbyła się 13. Środkowo-Europejska Konferencja RECYKLING  I  ODZYSK INNOWACYJNE TECHNOLOGIE MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH NAUKA – PRZEMYSŁ  2017.

Konferencja obejmowała takie zagadnienia jak: technologie utylizacji, maszyny i urządzenia, kształtowanie właściwości i nowe aplikacje, technologia przetwórstwa tworzyw i kompozytów polimerowych, biomasa, biomateriały, biokompozyty oraz odzysk i oszczędność energii. 

Podczas wydarzenia wystąpienie miał Pan Szymon Dziak-Czekan, który mówił o systemie gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce wobec nowych wyzwań polityki UE.


5 września w Janowie Podlaskim rozpoczęłą się organizowana przez wydawnictwo Abrys konferencja „Kompleksowa gospodarka odpadami”, podczas której starano się odpowiedzieć na takie pytania jak : Czy inwestycje w gospodarce odpadami komunalnymi służą gospodarce o obiegu zamkniętym? Ile wysiłku należy włożyć, by powstał wartościowy kompost? Jak wielkim problemem dla instalacji są trafiające z komunalnymi odpadami popioły z palenisk przydomowych? 

Wśród znakomitego grona prelegentów był również przedstawiciel Stowarzyszenia- Pan Szymon Dziak-Czekan, który prowadził prelekcję na temat standardów selektywnej zbiórki surowców wtórnch.

 

KGO 2017


Konferencja „Recykling. Opakowania. Innowacje.”
Warszawa, 26 września 2017 r.

Stowarzyszenie „Polski Recykling” wspólnie z Politechniką Warszawską ma zaszczyt zaprosić nakonferencję pt. „Recykling. Opakowania. Innowacje”. Celem konferencji będzie poruszenie problematyki związanej ze zwiększaniem się ilości odpadów opakowaniowych, podwyższaniem poziomów recyklingu i odzysku tych odpadów oraz możliwe innowacje w zakresie wytwarzania, odzysku i recyklingu odpadów.

Program konferencji:

 

 • 9:00 Rejestracja uczestników
 • 10:00 Oficjalne otwarcie konferencji przez Przedstawiciela Władz Politechniki Warszawskiej
  i Prezesa Stowarzyszenia „Polski Recykling” Szymona Dziaka-Czekana
 • 10:10 Obecna sytuacja prawna dotycząca gospodarki odpadami w Polsce – Ministerstwo Środowiska
 • 10:30 Przedstawiciel Gmin
 • 11:00 Nowe standardy Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w obszarze opakowań - Jakub Tyczkowski, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
 • 11:40 Przerwa kawowa
 • 12:00 Polimery biodegradowalne i ze źródeł odnawialnych –  dr inż. Andrzej Plichta, Politechnika Warszawska
 • 12:30 Wyzwania dla recyklerów tworzyw sztucznych,  w tym odpadów opakowaniowych - Grzegorz Rękawek, Fundacja PlasticsEurope Polska
 • 13:10 Przerwa obiadowa
 • 14:30 Alternatywne metody recyklingu tworzyw sztucznych – dr inż. Maciej Dębowski,
  Politechnika Warszawska
 • 15:00 Pozyskiwanie dotacji dla przedsiębiorców – Wojciech Kwiatkowski Crido Taxand Sp. z o.o.
 • 15:50 Przerwa kawowa
 • 16:10 Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów
 • 18:00 Zakończenie konferencji

 

Odbędzie się w Audytorium im. Prof. Ignacego Mościckiego  Gmachu Technologii Chemicznej Politechniki ul. Koszykowa 75 w dniu 26 września 2017r.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są od 1 czerwca 2017r.

Koszt udziału 300 zł netto.*

W przypadku pytań prosimy o kontakt na info@polskirecykling.org

 


*Zniżka dla Członków Stowarzyszenia

 


Nagroda "Orły Wprost" przyznawana jest firmom, które wnoszą szczególną wartość i rozwiązania do polskiej gospodarki. W ostatnia środę czerwca mielecka SILVA opuściła rzeszowską galę finałową tygodnika ze statuetką Orzeł Wprost w województwie podkarpackim. Oprócz niej wyróżniono również dwie inne spółki grupy: HPL Kronospan oraz Kronospan Mielec, które osiągnęły największy średni zysk netto w ciągu ostatnich trzech lat. Nagrody odebrał Marek Głaz, Dyrektor Kronospanu ds. Zakupów Drewna.
Recykling drewna poużytkowego przynosi wiele korzyści, z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Poprzez dostarczenie na rynek deficytowego, a jednocześnie pełnowartościowego surowca Silva ogranicza nadmierną eksploatację zasobów naturalnych - lasów, a także uczy racjonalnego gospodarowania drewnem poużytkowym.Kronospan


Dnia 13 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Dzięki uprzejmości Grupy Adamed, spotkanie wyjątkowo odbyło się w ich Centrum Badawczo - Rozwojwym w Pieńkowie. Zebranie poprzedziło zwiedzanie najnowocześniejszych laboratoriów, które są z pewnością jednymi z najbardziej nowoczesnych w Europie. 
Podczas oficjalnej części zgromadzenia zostały również wręczone Certyfikaty Członkowskie wszystkim Członkom Wspierającym Stowarzyszenie przynajmniej od roku.
Protokół z Walnego Zebrania Członków w zakładce Dla Członków


31 maja w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odbyła się konferencja "Rola EMAS w gospodarce o obiegu zamkniętym".
Wydarzenie miało na celu propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymaganiami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS), w myśl koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. Partnerzy i przedstawiciele organizacji zarejestrowanych w EMAS przedstawili swoje doświadczenia i przykłady dobrych praktyk wspierania przejścia na model gospodarki o obiegu zamkniętym.
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Konferencja będzie częścią Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (ESDW).


Konferencja „Recykling. Opakowania. Innowacje.”
Warszawa, 26 września 2017 r.

Stowarzyszenie „Polski Recykling” wspólnie z Politechniką Warszawską ma zaszczyt zaprosić nakonferencję pt. „Recykling. Opakowania. Innowacje”. Celem konferencji będzie poruszenie problematyki związanej ze zwiększaniem się ilości odpadów opakowaniowych, podwyższaniem poziomów recyklingu i odzysku tych odpadów oraz możliwe innowacje w zakresie wytwarzania, odzysku i recyklingu odpadów. W trakcie konferencji szczególną uwagę poświęcimy następującym zagadnieniom:

 • Jak wzmocnić branżę recyklingu opakowań poprzez innowacyjność?
 • Przyszłość dokumentów DPR w Polsce?
 • Jakie zmiany w prawie są konieczne do uzdrowienia systemu gospodarki odpadami?
 • Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta- jakie będą konsekwencje finansowe dla wprowadzających na rynek?
 • Projekty badawcze Politechniki – jak zacząć i gdzie pozyskać dofinansowanie na wspólne badania?

Konferencja dedykowana jest dla recyklerów, producentów opakowań oraz firm wprowadzających opakowania na rynek.

Odbędzie się w Audytorium im. Prof. Ignacego Mościckiego  Gmachu Technologii Chemicznej Politechniki ul. Koszykowa 75 w dniu 26 września 2017r.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są od 1 czerwca 2017r.

Koszt udziału 300 zł netto.*

W przypadku pytań prosimy o kontakt na info@polskirecykling.org

 


*Zniżka dla Członków Stowarzyszenia

 

 


23 maja 2017 rozpoczęły się targi PLASTPOL, podczas których wystawiało się ponad 800 firm z 36 krajów świata, w tym nasze Stowarzyszenie.
To wydarzenie było najlepszą okazją do zaprezentowania się na arenie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Podczas 4 dni targów można było zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, które często spełniają wymagania idei "Przemysł 4.0" (więcej informacji o "Przemyśle 4.0" tutaj).

Udział Stowarzyszenia w targach należy uznać za duży sukces. Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko, było nam niezmiernie miło Państwa gościć.


22 maja, dzień przed rozpoczęciem tragów PLASTPOL, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych razem z Fundacją PlasticsEurope Polska zorganizował konferencję branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, która poruszała tematykę "Przemysłu 4.0" oraz między innymi odbył się panel o stanie polskiej gospodarki, który prowadził Pan Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan. O mapie drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym opowiadał Pan Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Rozwoju, a o kluczowym znaczeniu tworzyw sztucznych w tym modelu mówił Pan Kazimierz Borkowski z Fundacji PlasticsEurope Polska.


24 maja odbyło się kolejne spotkanie roboczej grupy eksperckiej  do spraw Gospodarki o obiegu zamkniętym w Ministerstwie Rozwoju. W pracach grupy zajmującej się odpadami, jako ekspert z ramienia Stowarzyszenia uczestniczy Pan Szymon Dziak- Czekan. 
Podczas ostatniego spotkania omawiano rozszerzoną odpowiedzialność producenta, jakie działania podjąć aby osiągnąć najlepsze korzyści dla środowiska bez kolejnego obciążania konsumentów. Trwają prace nad stworzeniem systemu zachęt do wykorzystywania przez producentów surowców z recyklingu oraz systemu motywowania konsumentów do selektywnej zbiórki odpadów, poprzez wprowadzanie kaucji depozytowych oraz znaczące zróżnicowanie opłat za odbiór odpadów zmieszanych i prawidłowo posegregowanych.
Działania grupy mają na celu zmienienie polskiego systemu gospodarki z linearnego na cyrkulacyjny, aby stopniowo zmniejszyć zużycie surowców pierwotnych do minimum a zasoby wtórne wykorzystywać maksymalnie długo i w taki sposób, aby powstawało jak najmniej odpadów, a w przyszłości zupełnie je wyeliminować.


Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Nas podczas targów przetwórców tworzyw sztucznych PLASTPOL w Kielcach.
Czekamy na Państwa przy stoisku A28a,
Do zobaczenia!


2 lutego 2017 roku odbyły się targi SOS EXPO, które są największym wydarzeniem
w branży gospodarki odpadami. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz wiele innych.

Głównym tematem całego wydarzenia była Gospodarka o obiegu zamkniętym. Podsekretarz Stanu Sławomir Mazurek przedstawiał przygotowywania polskiej gospodarki do przyjęcia pakietu Komisji Europejskiej nt. GOZ. Omówiono rolę przedsiębiorców i samorządowców w nowym systemie. Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju poruszyli tematykę innowacji, które są konieczne do spełniania wymogów stawianych przez Unię.

Wśród wielu tematów omówiono rolę odpadów przemysłowych i komunalnych, które powinny stać się surowcami wtórnymi. Zastanawiano się nad problematyką cyklicznych wahań popytu oraz problematyką standardów jakości surowców wtórnych, aby były opłacalne do recyklingu. Poruszono również bardzo ważny dla naszego Stowarzyszenia temat przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na paliwo alternatywne RDF, które jeszcze niedawno było uznawane za rozwiązanie idealne przy  planowaniu  w gospodarce odpadami, jednak widzimy coraz więcej jego wad i jak zgodnie twierdzą wszyscy eksperci z Instytutu GOZ spalarnie odpadów marnują ogromne ilości surowców, które można wykorzystać ponownie i są zaprzeczeniem idei Gospodarki o obiegu zamkniętym.


Stowarzyszenie „Polski Recykling” w dniu 31 stycznia 2017 roku zorganizowało konferencję „Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu”. Konferencja była pierwszym takim wydarzeniem w branży i cieszyła się dużym zainteresowaniem gromadząc ponad 70 uczestników. W konferencji wzięli udział przedstawiciele organizacji w tym: Instytut Sobieskiego, Fundacja Plastics Europe Polska, Organizacja Odzysku Rekopol S.A., Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowaniowego, Polskie Centrum Akredytacji.

 SPR

Tematyka związana była z recyklingiem a szczególnie przetwarzaniem odpadów z tworzyw sztucznych. Przedstawione zostały zarówno zagrożenia dla branży jak i szanse dla jej rozwoju. Wśród barier wymieniono m. in. wzrastające koszty prowadzenia działalności, brak efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów i przygotowania do recyklingu, a także nieistniejący system zachęt dla producentów opakowań do wykorzystywania surowców wtórnych. Stwierdzono również, że ostatnio przyjęte rozporządzenie o selektywnej zbiórce odpadów nie jest wystarczającym rozwiązaniem problemu braku odpadów nadających się do przetwarzania ponieważ w dalszym ciągu nie zostały określone  standardy jakości zbieranego surowca przeznaczonego do recyklingu. Jako problem zgłoszono także wprowadzanie na rynek opakowań, które nie mogą być przetworzone ze względu na złożony skład lub obecność innych materiałów zaburzających proces recyklingu. Kolejną przedstawioną barierą do rozwoju branży jest istnienie „szarej strefy”, która stanowi nieuczciwą konkurencję na rynku odpadów. Zaznaczono jednak, iż audyt zewnętrzny recyklera, który już w tym roku będzie musiał być przeprowadzony przez firmy przetwarzające odpady i wystawiające dokumenty DPR, DPO i EDPR, EDPO powinien przyczynić się do uporządkowania sytuacji na rynku pomimo, że jego przeprowadzenie będzie się wiązało z poniesieniem dodatkowych kosztów przez recyklerów. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z procedurą audytu w trakcie warsztatów prowadzonych przez weryfikatora środowiskowego EMAS, który przekazał gościom wiele praktycznych uwag dotyczących prowadzenia dokumentacji.

SPR

Prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling” Szymon Dziak - Czekan omówił  również szanse dla rozwoju branży, które powinny przyczynić się do poprawy sytuacji recyklingu w Polsce. Zaznaczył, iż dzięki wprowadzeniu założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) planowany jest rozwój rynku surowców wtórnych w oparciu o normy i zamówienia publiczne. Liczy również na zapowiadane stworzenie systemu zachęt dla przedsiębiorców wykorzystujących odpady do produkcji nowych wyrobów w celu obniżenia zużycia surowców pierwotnych.

Stowarzyszenie „Polski Recykling” reprezentując interesy branży recyklingu wyraża nadzieję, iż tematy poruszane podczas konferencji zostaną uwzględnione przy wprowadzaniu zmian w polskim prawodawstwie biorąc pod uwagę fakt, iż są one zgodne z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym i polityką Unii Europejskiej.


25 stycznia miała miejsce konferencja  „Gospodarka odpadami opakowaniowymi i ZSEE – czy audyty naprawią rynek?”, którą organizował Komitet Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej. Wydarzenie miało charakter zamknięty, a dyskusja odbyła się w gronie zainteresowanych środowisk i ekspertów, w tym przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli instytucji kontrolnych, organizacji przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami oraz rzetelnymi organizacjami odzysku. Konferencja miała na celu partnerski dialog oraz przekazanie doświadczeń i problemów poszczególnych sektorów gospodarki odpadami, w tym również doświadczeń z wybranych krajów Unii Europejskiej, jak również oczekiwań krajowego rynku gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
            Poruszono temat audytu zewnętrznego, Pani Izabela Szadura z Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska wyjaśniła zasadność wymogu EMAS w gospodarce odpadami, a przedstawiciel PCA zaprezentował zakres audytów, stan przygotowań oraz jakie są oczekiwane efekty dla naprawy rynku. Wydarzenie zamykała dyskusja prowadzona przez Krzysztofa Kawczyńskiego – Prezesa KIG KOŚ, w której starano się odpowiedzieć na tytułowe pytanie. Przez lata obserwowano niewłaściwe praktyki w gospodarce odpadami opakowaniowym, co powodowało straty dla budżetu oraz zanieczyszczenia środowiska. Audyt Recyklera ma wyeliminować z rynku firmy, które wystawiają fikcyjne dokumenty DPO i DPR, co przełoży się na zmniejszenie, a może nawet zaniechanie złej konkurencji.


         20 stycznia 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju odbyły się warsztaty dotyczące utworzenia Programu Sektorowego INNOBIO. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele Stowarzyszenia- Pani Edyta Kwapich-Lenik i Pan Szymon Dziak-Czekan. Całe spotkanie zostało zorganizowane przez Departament Innowacji Ministerstwa Rozwoju, który reprezentował Wicedyrektor Jan Staniłko.

         Omówiono zakres tematyczny programu sektorowego, Strategiczne Obszary Badań i Rozwoju oraz przygotowano dane do Studium Wykonalności Programu INNOBIO. Grupa Inicjatywna składała się z Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki, Centrum POLINTEGRA, Polskiego Instytutu Technologii oraz Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji.


Konferencja

Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu”

Warszawa

31.01.2017 r.

PROGRAM KONFERENCJI:

 

9.00  Rejestracja uczestników
10.00 Otwarcie konferencji i przedstawienie Stowarzyszenia "Polski Recykling" - Szymon Dziak-Czekan, Stowarzyszenie "Polski Recykling"
10.30 Prezentacja nt. odpadów opakowaniowych w polskim systemie prawnym – Tomasz Styś, Instytut Sobieskiego
11.00 Zorganizowane formy realizacji obowiązków - Tadeusz Pokrywka, Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowaniowego
11.30  Przerwa kawowa
11.50  Recykling i odzysk odpadów tworzyw sztucznych oraz poziomy dopłat w wybranych krajach UE – Grzegorz Rękawek, Fundacja PlasticsEurope Polska
12.20   Wystąpienie Przedstawicieli Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA - Jakub Tyczkowski, Marta Krawczyk
13.20  Lunch
14.00  Procedura audytu oraz ramy współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a jednostką certyfikującą – weryfikator EMAS
17.30  Panel podsumowujący konferencję z udziałem prelegentów
18.00  Zamknięcie konferencji

 

Millenium Plaza
Aleje Jerozolimskie 123a
piętro 15.
02-017 Warszawa

 

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie załączonego formularza do 27 stycznia 2017.

Koszt uczestnictwa w konferencji to 650 zł netto od osoby. Członkowie Stowarzyszenia otrzymują 10% rabat.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Więcej informacji dostępne jest w sekretariacie SPR pod adresem: info@polskirecykling.org oraz pod nr telefonu: +48 607 616 613.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W ZAŁĄCZNIKU

*organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.
Patroni Medialni:

Plastech                 Recykling

Załączniki:

Zobacz

W styczniu 2017 roku Stowarzyszenie organizuje konferencję pt. Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu”. Będzie ona próbą dokonania oceny sytuacji branży
i wyzwań jakie przed nią stoją w świetle ostatnich zmian w polskim prawodawstwie. Największym wyzwaniem roku 2017 będzie poddanie się przez recyklerów
tzw. Audytowi recyklera. Jest to nowy wymóg, który dla wielu firm jest niejasny. Stowarzyszenie organizując tę konferencję chce przybliżyć nowe przepisy prawne, ale też ułatwić przedsiębiorcom przygotowanie się i spełnienie wymogów wynikających z audytu recyklera.

Konferencja zorganizowana będzie we współpracy z innymi podmiotami związanymi z recyklingiem. Ze względu na wagę problematyki wystąpiliśmy
o patronat Ministerstwa Środowiska nad tym wydarzeniem.

Wsparcie naszej konferencji zapowiedzieli przedstawiciele wielu innych organizacji pozarządowych z branży odzysku i recyklingu odpadów m.in.: Instytut Sobieskiego, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Plastics Europe.

Konferencja będzie pierwszym tak dużym wydarzeniem i okazją do spotkania bardzo szerokiego grona przedstawicieli polskiej branży recyklingu tworzyw sztucznych. Będzie to również okazja stworzenia szerokiego forum dla naszej branży, celem skuteczniejszego prezentowania naszych interesów i wypracowania korzystnych rozwiązań dla branży.

 

W razie zainteresowania uczestnictwem w tym wydarzeniu w sekretariacie Stowarzyszenia pod adresem: sekretariat@polskirecykling.org dostępne są formularze zgłoszeniowe.

 

PATRONI MEDIALINI:

 Plastech                    Kwartalnik Recykling

 

 

 

 

 


6 grudnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia "Polski Recykling" z władzami Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska. Spotkanie odbyło się na polecenie Podsekretarza Stanu Pana Sławomira Mazurka. Rozmowa z Dyrektor Departamentu Magdą Gosk rozpoczęła się od nakreślenia miejsca Stowarzyszenia w branży, naszych działań i planów na najbliższe lata.

Podjęto tematykę raportu odnośnie rzeczywistego stanu polskiej branży recyklingu, Ministerstwo wyraziło chęć zapoznania się z informacjami, które zbieramy ze Starostw oraz zapewniło o zapoznaniu się z naszymi uwagami do nowelizacji Ustawy Opakowaniowej odnośnie wsparcia edukacji ekologicznej i recyklerów ze środków pozyskanych z opłat za torebki foliowe i zapewniła, że zostaną wzięte pod uwagę w dalszych pracach legislacyjnych.

 


17 listopada w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia poprzedzone Zebraniem Zarządu. Pojawiło się 17 przedstawicieli, co stanowiło większość i pozwoliło podejmować uchwały.

Podczas zebrania podsumowano działalność w roku 2016 oraz przegłosowano budżet na rok 2017. Omówiono również wiele tematów, które Członkowie zgłosili do porządku obrad.

Protokół z Zebrania Zarządu i Zebrania Walnego znajduje się w zakładce Zebrania Walne i Zarządu.

 


W dniach 8-10 listopada w Serocku odbyło się seminarium organizowane przez Rekopol pod tytułem "Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym. Wyzwania dla Polski. Możliwości implemetacji w obecnym stanie prawnym."

Odbywało się po raz piętnasty i w tegorocznej edycji Stowarzyszenie reprezentował Prezes Zarządu Szymon Dziak-Czekan. 

Głownym tematem wydarzenia była gospodarka o obiegu zamkniętym, a w szczególności wymagania jakie przed Polską stawia Komisja Europejska. Do 2030 roku recykling odpadów komunalnych ma sięgać 65%, a odpadów opakowaniowych aż 75%. Ponad to poziom składowania nie może przekroczyć 10%. Komisja Europejska całkowicie zakazuje składowania odpadów segregowanych.


Packaging Innovations – uznana marka w branży opakowań

4-5 kwietnia 2017, EXPO XXI w Warszawie

Międzynarodowe Targi Opakowań – Packaging Innovations już od dziewięciu lat skupiają przedstawicieli branży opakowań, stając się najbardziej cenioną tego typu imprezą w Europie Centralnej. Uznanie wśród Wystawców i Zwiedzających, rozpoznawalność marki w Polsce i zagranicą oraz ogromne doświadczenie organizatora wpływają na niesłabnący rozwój Targów i stale rosnące zainteresowanie branży. Tylko w ostatniej edycji Packaging Innovations przed 4500 Zwiedzających zaprezentowało się 180 międzynarodowych Wystawców. Targi posiadają bogatą ofertę wystawców. Są nimi producenci i dostawcy opakowań, etykiet, rozwiązań do uszlachetniania druku, pakowania i transportowania, a także uzdolnieni designerzy, którzy zaprezentują nieszablonowe rozwiązania. Targi Packaging Innovations stworzone są z myślą o osobach i markach poszukujących rozwiązań w dziedzinie pakowania oraz prezentowania. Podczas wydarzenia odbędą się branżowe konferencje, spotkania oraz seminaria workShops. Nie zabraknie również interesujących stref tematycznych.

www.packaginginnovations.pl

 


Podczas trwania targów POL-EKO-SYSTEM Prezes Stowarzyszenia  Szymon Dziak-Czekan był panelistą podczas dyskusji „Selektywna zbiórka odpadów - tak, ale jak? Koszty selektywnej zbiórki odpadów, a jakość surowca .” Wśród dyskutantów znaleźli się również: Monika Kosicka (Ministerstwo Środowiska), Magda Dziczek (Eko-Pak), Michał Gawrych (Stora Enso), Mariusz Rajca (TOMRA Sorting), Anna Szałkowska (Fundacja PlasticsEurope Polska) oraz Leszek Świętalski (Związek Gmin Wiejskich RP).

 

 

Mówiono o kosztach i jakości surowców z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jednak podkreślono, że bardzo istotne jest oszacowanie o jakiej ilości mówimy. Według danych GUS-u w Polsce wytwarza się 12 mln ton odpadów komunalnych. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami informuje, że strumień odpadów nie będzie wzrastać a poziomy recyklingu owszem. W ubiegłym roku był on około 25%. Z takiego wyniku nie jest zadowolony Resort, dlatego chce ujednolicić metodologię, system i zakres selektywnej zbiórki.

 

 

 


W dniach 10-11 października odbył się Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON, w którym brali udział przedstawiciele Stowarzyszenia. To najbardziej rozpoznawalne spotkanie branży ochrony środowiska w Polsce, w tym roku odbyło się przy okazji targów POL-ECO-SYSTEM.

Podczas Kongresu odbyła się premierowa prezentacja raportu Klubu Rzymskiego dotyczącego skutków wprowadzenia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce i Czechach autorstwa Andersa Wijkmana i Kristiana Skånberga. Głównym celem raportu jest szerokie prześledzenie potencjału znaczącego wzrostu wydajności zasobowej, szczególnie zaś oszacowanie tego, jakie przyniosłoby to korzyści dla społeczeństwa, zwłaszcza przyglądając się emisjom dwutlenku węgla i miejscom pracy.

Link do Raportu Klubu Rzymskiego


15 września 2016 r. przedstawiciele SPR mieli możliwość uczestniczenia w konferencji "Nauka, biznes i środowisko. Raport GEO-6 dla regionu paneuropejskiego" w Warszawie. Podczas tego wydarzenia zaprezentowano najnowszy raport UNEP o stanie środowiska Europy.

Jako prelegenci wystąpili międzynarodowi eksperci m.in prof. Jacqueline McGlade Dyrektor Działu Wczesnego Ostrzegania i Oceny w UNEP, Hugo de Groof przedstawiciel Komisji Europejskiej Działu Środowiskowego, Simonetta Chelli przedstawicielka Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Podsekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska Sławomir Mazurek i Zastępca Prezydenta m.st Warszawy Michał Olszewski.

Poruszane dyskusje dotyczyły największych wyzwań jakie stoją przed Europą, takich jak stworzenie kompaktowych miast (Smart Cities), ochrona różnorodności biologicznej oraz temat najbliżej naszej branży- gospodarka o obiegu zamkniętym (Circular Economy). W debacie poruszono tematy Strategii Zielonego Rozwoju, rozszerzonej odpowiedzialności producentów oraz cyklu życia produktów.

 

LINK:

RAPORT UNEP GEO-6

 


W dniu 2.09.2016r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia "Polski Recykling" z Przewodniczącym Komitetu Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej p. Krzysztofem Kawczyńskim. W czasie spotkania poruszono najświeższe tematy dotyczące branży recyklingowej m.in. planowanego rozporządzenia dotyczącego standardów zbiórki selektywnej odpadów.


W dniu 23 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie Zarządu oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Polski Recykling". Pracami stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie: Szymon Dziak-Czekan - Prezes, Bartosz Karbowniczek - Wiceprezes, Sławomir Pacek - Wiceprezes, Mateusz Sówka - Skarbnik oraz Maciej Przeździak - Członek Zarządu. Na spotkaniu przyjęto sprawozdanie z dotychczasowych działań i ustalono plan kolejnych kroków dla organizacji. Główne tematy, na których zdecydowano się skupić uwagę to: rozszerzona odpowiedzialność producentów, gospodarka cyrkulacyjna, przygotowanie raportu na temat recyklingu w Polsce. W kontekście dalszych działań Prezes Zarządu Stowarzyszenia Szymon Dziak-Czekan powiedział: "Branża stoi przed poważanymi wyzwaniami w związku z ogłoszeniem planu wprowadzenia gospodarki cyrkulacyjnej. Wprowadzenie tego modelu gospodarki, w sposób znaczący, zmieni obecną sytuację na rynku odpadów". Dodatkowo cieszy fakt, że pomimo iż stowarzyszenie powstało w zeszłym roku to zyskuje na popularności, czego wyrazem jest przyjęcie szeregu nowych członków.


W dniu 23 maja 2016 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta w sprawie nowelizacji dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami. 

 


16 Maja 2016 r. przedstawiciele SPR uczestniczyli w Spotkaniu organizowanym przez ZPTS, oraz Plastics Europe. 
Spotkanie poruszało kwestie współpracy administracji rządowej z przemysłem do osiągnięcia celów Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. W panelu urzestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Konfederacji Lewiatan, ZPTS, oraz Plastics Europe. 


W dn. 21 kwietnia 2016, zarząd Stowarzyszenia "Polski Recykling" uczestniczył w debacie pt. "Inwestycje w innowacyjność szansą na globalizację polskiej gospodarki", która towarzyszyła otwarciu nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Adamed w Pieńkowie.
 
W dyskusji uczestniczył  wicepremier Matuesz Morawiecki, wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda, prezes Urzędu Patentowego dr Alicja Adamczak, oraz Małgorzata Adamkiewicz, dyrektor generalny Adamed Pharma S.A.
 
Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa Rozwoju:
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/wicepremier-morawiecki-o-roli-innowacji-w-budowaniu-konkurencyjnej-gospodarki/


"World Economic Forum" organizator słynnego forum biznesowego wDavos przedstawił raport  pt. The New Plastics Economy, wykazujący działania mające na celu zwiększenie globalnych poziomów recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.

Przedstawiamy skrót kluczowych kwestii poruszonych w raporcie:
 
- produkcja tworzyw sztucznych wzrosła z 15 mln ton w latach 60-tych do 311 ton w 2014r., a przewiduje się, potrojenie tej liczby do roku 2050 do ilości 1,124 mld ton
 
- w skali globalnej tylko 14% opakowań z tworzyw sztucznych jest poddawane recyklingowi, dla porównania z 58% w przypadku papieru i 70-90% w przypadku stali
 
- w skali globalnej ok. 8 mln tworzyw sztucznych zanieczyszcza oceany i wody śródlądowe, co daje statystycznie jeden 24 tonowy kontener wyrzucony do oceanów co minutę!
 
- badania wykazują, że w oceanach jest aktualnie ok. 150 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych, jeśli trend ten zostanie zachowany w 2050 roku w oceanach będzie więcej odpadów z tworzyw sztucznych niż ryb
 
- raport wykazuje wielką potrzebę współpracy pomiędzy producentami, rządami poszczególnych krajów i organizacjami pozarządowymi w celu wypracowania planu działania odnośnie wprowadzanej gospodarki cyrkulacyjnej w postaci "Globalnego Protokołu Tworzyw Sztucznych"
 
- raport wykazuje m.in. następujące rozwiązania technologiczne:
a) odseparowanie dodatków z odzyskanych polimerów w celu uzyskania lepszej jakości recyklatów, 
b) prace and tzw. "Super Polymer" tworzywie, które zachowuje swoje właściwości, pomimo wielokrotnego przetworzenia.
c) depolimeryzacja, czyli odzykiwanie monomeru z odpadów tworzyw sztucznych
d) zwiększanie zaangażowania technologii do optycznego sortowania odpadów
e) badania nad wynalezieniem polimerów, które w mniejszym stopniu wpływają na środowisko naturalne
 
Calość raportu dostępna pod adresem:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf


W dn. 14 kwietnia w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie poświęcone nowelizacji dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami. Tematem rozmów były zagadnienia związane z projektowanymi zmianami prawa unijnego w zakresie gospodarki odpadami w kontekście gospodarki cyrkularnej.

 

https://www.plastech.pl/wiadomosci/O-gospodarce-odpadami-w-Ministerstwie-Srodowiska-10434

 

 


Dnia 14 kwietnia 2016 odbyło się drugie z całego cyklu spotkanie w Ministerstwie Środowiska poświęcone nowelizacji dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami.  Na konsultacjach Stowarzyszenie reprezentowali: Pani Edyta Kwapich-Lenik Członek członek zwyczajny, oraz Mateusz Sówka Członek Zarządu SPR. Stowarzyszenie "Polski Recykling" zostało pod koniec marca wpisane do KRS Miasta Stołecznego Warszawa i w tak krótkim czasie zostało dostrzeżone jako partner do konsultacji w Ministerstwie Środowiska. Konsultacje z przedstawicielami różnych branż począwszy od spożywczej, papierniczej a kończywszy oczywiście na recyklingowej wpisane są w cały cykl regularnych spotkań gdzie omawiane są najróżniejsze aspekty szeroko pojętej gospodarki o obiegu zamkniętym ( Circular Economy ). W spotkaniu brali udział : wiceminister Sławomir Mazurek, dyr. Departamentu Gospodarki Odpadami Małgorzata Szymborska oraz Radca Ministra Beata Kłopotek. Podczas konsultacji poruszaliśmy następujące tematy:

produkty uboczne, utrata statusu odpadów oraz zapobieganie powstawaniu odpadów.


"Dnia 11 kwietnia 2016 odbyła się w Sejmie Konferencja organizowana przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, na której Zarząd naszego Stowarzyszenia reprezentował Wiceprezes SPR Sławomir Pacek. Konferencja ta dotyczyła recyklerów w kontekście Systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, ale realia prawne i gospodarcze są bardzo zbliżone do naszych. Patronem tego wydarzenia był Wicemarszałek Sejmu, a w samych obradach uczestniczyli między innymi politycy, oraz osoby które biorą udział w pracach Ministerstw, oraz Komisji Sejmowych zajmujących się tematyką dotyczącą naszego Stowarzyszenia.

Nie był to pierwszy raz, gdy Zarząd Stowarzyszenia Polski Recykling uczestniczył w wydarzeniach sejmowych - między innymi Prezes SPR Szymon Dziak-Czekan brał udział w obradach Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska."


Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000608586 wpisane zostało Stowarzyszenie „Polski Recykling”.
 

 


22.01.2016
Informujemy, że zarząd Stowarzyszenia przyjął do grona członków wspierających firmę ADAMED PHARMA S.A. Serdecznie witamy w naszej organizacji i liczymy na owocną współpracę.


29 września 2015 r. odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia „Polski Recykling”. W zebraniu uczestniczyły firmy zajmujące się recyklingiem, które dostrzegły potrzebę powołania stowarzyszenia reprezentującego interes całej branży. Przed Zebraniem Założycielskim przez kilka miesięcy prowadzone były konsultacje celem powołania stowarzyszenia. Następnie został powołany Komitet Organizacyjny składający się z ekspertów z zakresu handlu, środowiska i prawa, który przeprowadził konsultacje z firmami zajmującymi się recyklingiem celem identyfikacji zagadnień istotnych dla rozwoju branży recyklingu oraz określenia występujących barier.