Hierarchia postępowania z odpadami

Ramowa dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre inne dyrektywy zobowiązuje państwa członkowskie do zastosowania wszelkich niezbędnych środków, które mają służyć budowaniu europejskiego społeczeństwa recyklingu o wysokiej wydajności zasobów.

Przedmiotowa dyrektywa:

  • definiuje recykling jako jakikolwiek proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach;

  • nakłada na państwa członkowskie następujące obowiązki:

„Państwa członkowskie podejmują środki na rzecz promowania wysokiej jakości recyklingu i wszędzie tam, gdzie jest to stosowne i możliwe z technicznego, środowiskowego i gospodarczego punktu widzenia, przyjmują w tym celu systemy selektywnej zbiórki, tak aby spełnić niezbędne normy jakości dla właściwych sektorów recyklingu” [Artykuł 11]

Dyrektywa określa hierarchię postępowania z odpadami, wskazując na to, że recykling jest najbardziej preferowanym sposobem zagospodarowania w przypadku, gdy nie uda się zapobiec powstaniu odpadów lub przygotować ich do ponownego użycia.


Schemat gospodarki cyrkulacyjnej

Obecna polityka Komisji Europejskiej w zakresie odpadów skupia się na dostosowaniu unijnych przepisów do realizacji zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym, tzw. cyrkulacyjna:

Koncepcja gospodarki cyrkulacyjnej polega na tym, że kładzie się większy nacisk na ponowne wykorzystywanie, naprawianie, odnawianie oraz recykling materiałów i produktów. To, co dotychczas uznawano za odpady, można ponownie zamienić w zasoby.


Znaczenie branży recyklingu w Polsce i Unii Europejskiej

Recykling jest niezbędnym ogniwem w budowaniu gospodarki cyrkulacyjnej w Europie. Przetworzone odpady stają się ponownie surowcem, który można wykorzystać do produkcji.

Wzmocnienie branży recyklingu będzie miało bezpośredni wpływ na wdrożenie, a także wypełnienie postulatów gospodarki cyrkulacyjnej w Polsce i Europie.

Stanowią niezbędne
ogniwo funkcjonowania
rynku odpadów
w kraju i UE
Przyczyniają się do
ograniczenia składowania
odpadów i oszczędnego wykorzystania
surowców pierwotnych
Kreują wzrost gospodarczy
i przyczyniają się do
rozwoju sektora
obrotu surowcami
wtórnymi