Zgodnie z ustawą o odpadach wszyscy przedsiębiorcy obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru mają na to czas do 24 lipca 2018 r. Po tej dacie prowadzenie działalności bez uzyskanego wpisu będzie nielegalne. Jednakże jeżeli przedsiębiorca nie będzie wystawiał dokumentów potwierdzających odzysk i recykling (DPR i DPO), to nie jest obowiązany do zarejestrowania się w tym zakresie na wniosek w rejestrze prowadzonym przez marszałka województwa.

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu (Wg art. 51 ust. 1 UO2):

 • 1) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 • 2) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • 3) posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • 4) podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • 5) podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
 • 6) podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek:

 1. z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650):
 • a) wprowadzających na terytorium kraju produkty,
 • b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
 • c) organizacji odzysku,
 • d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

Artykuł 50 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. oraz art. 51 ust. 1 u.o. określa zakres podmiotów polegających wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 u.o., na wniosek lub z urzędu. Z urzędu wpisywani są do rejestru przez marszałka województwa m.in. podmioty posiadające zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Natomiast na wniosek marszałek województwa wpisuje m.in. podmioty podlegające przepisom ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – dalej u.g.o.o.o., w tym i prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych. Jednak w przypadku podmiotu prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych złożenie wniosku o wpis do rejestru jest jedynie konieczne, gdy podmiot ten wystawia dokumenty DPO i DPR, a więc podlega regulacjom u.g.o.o.o.

Link do wniosku do rejestracji:

https://bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania

to top
This site is registered on wpml.org as a development site.