Informacje o stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Polski Recykling” zostało zawiązane we wrześniu 2015 r. i zrzesza firmy zajmujące się recyklingiem odpadów. Jest ono odpowiedzią na potrzebę stworzenia reprezentacji tego sektora w życiu publicznym. Za główny cel Stowarzyszenie stawia sobie bycie wiarygodnym i odpowiedzialnym głosem branży recyklingu poprzez reprezentowanie wspólnych problemów oraz interesów branży przed organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi. Za ważny cel, Stowarzyszenie uważa promocję recyklingu jako najbardziej korzystnego dla środowiska procesu przetwarzania odpadów oraz zapewnienie zrównoważonej produkcji.

Tylko wspólne działanie całej branży pozwoli skuteczniej reprezentować jej interesy, jak i wypracowywać takie rozwiązania prawne oraz administracyjne, które pozwolą na optymalne prowadzenie działalności gospodarczej przy pełnym zachowaniu wymogów środowiskowych Udział zarówno dużych jak i małych przedsiębiorstw pozwala na lepsze wypracowywanie i prezentowanie stanowisk całego przemysłu oraz reprezentowanie interesu wszystkich firm.


Statutowe cele Stowarzyszenia to:

  1. Reprezentowanie wspólnych interesów branży poprzez współdziałanie z różnego rodzaju instytucjami, administracją rządową i samorządową oraz podmiotami gospodarczymi w Polsce i Unii Europejskiej.
  2. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju i promocji recyklingu oraz ochrony środowiska.
  3. Czynne uczestnictwo w konsultacjach nowych regulacji prawnych w całym procesie legislacyjnym dotyczącym recyklingu oraz ochrony środowiska.
  4. Promowanie recyklingu i ochrony środowiska naturalnego poprzez wspieranie kooperacji między środowiskiem naukowym i przemysłowym. Doradztwo i wspieranie osób oraz podmiotów gospodarczych związanych z tym przemysłem.
  5. Edukacja społeczeństwa w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadami, w tym recyklingu oraz ochrony środowiska.
  6. Wspieranie innych działań w obszarze przetwarzania odpadów i ochrony środowiska.

W ramach Stowarzyszenia funkcjonuje Komisja Legislacyjna, w której wszyscy członkowie mogą wypracować wspólne stanowiska prawne i techniczne.

Stowarzyszenie „Polski Recykling” informuje, że nasza organizacja przewiduje dwa rodzaje członkostwa. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie „Polski Recykling” zrzesza przede wszystkim firmy zajmujące się recyklingiem w Polsce. Firmy te mają status „Członka Wspierającego”. Zgodnie z polskim prawem, a przede wszystkim z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104), członkowie tacy formalnie nie mają prawa głosu. Dlatego każda firma przystępująca do Stowarzyszenia „Polski Recykling” może desygnować dwóch swoich przedstawicieli będących osobami fizycznymi, którzy stają się „Członkami Zwyczajnymi” – posiadającymi prawo głosu.

Członkostwo w Stowarzyszeniu „Polski Recykling”:

Do uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu niezbędne jest zapoznanie się i zaakceptowanie statutu stowarzyszenia oraz przesłanie deklaracji członkowskiej. Po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji przez Zarząd Stowarzyszenia nowy członek zobowiązany jest do przestrzegania statutu, aktywnej działalności oraz uiszczenia składki członkowskiej. Więcej informacji można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt ze Stowarzyszeniem: sekretariat@polskirecykling.org.

Do pobrania: